Plan Herinckhave

Opdracht

Voor het landgoed Herinckhave in het Overijsselse Fleringen (gemeente Tubbergen) is de ValeOuwe gevraagd om een plan uit te werken om de voormalige boomgaard te herbestemmen tot een gemengd agrarische bedrijf. Vanuit de ValeOuwe faciliteert Eric van Veluwen met de Leaderaanvraag en daarnaast werkt hij het plan uit om te komen tot een nieuw toekomstbestendig gemengd landbouwbedrijf. Hiervoor is hij op zoek naar een tuinder of tuinders-echtpaar om een nieuw (biologisch) circulair landbouwbedrijf te starten. Ben je nieuwsgierig geworden? Lees hier meer over deze bijzondere kans op een unieke locatie in Overijssel.


Over het landgoed

Herinckhave is een landgoed in Noord-Oost Twente, rijk aan historie, natuurschoon en culturele waarden. Het landgoed in zijn tegenwoordige vorm en omvang bestaat uit de gelijknamige 18-eeuwse havezate die geflankeerd wordt door twee bouwhuizen en omringd door grachten. Twee lanen geven toegang tot het landgoed. Op het landgoed staan voorts enkele voormalige boerderijen en landbouwschuren. De totale oppervlakte aan bossen, boomgaarden en cultuurgrond is ruim 65 hectare. Het landgoed is eigendom van Herinckhave BV, met als voornaamste doelstelling de instandhouding van het landgoed met inachtneming van de Natuurschoonwet. De Stichting Instandhouding Havezate Herinckhave heeft dezelfde doelstellingen. De havezate zelf, welke in 1959 grotendeels is afgebrand, werd in erfpacht uitgegeven aan de Overijsselse Kastelen Stichting, die het huis, de kapel en de watermolen in de 70-er jaren weer heeft gerestaureerd. In 2010 zijn havezate met kapel en watermolen weer aan Herinckhave BV overgedragen. Het landgoed valt niet alleen onder de Natuurschoonwet, grote delen worden ook beschermd door de Monumentenwet. Een gedeelte van het terrein heeft bovendien de status van Archeologisch Monument.Landgoedvisie Herinckhave

In de 21e eeuw willen we het landgoed graag laten participeren in het opgestarte proces van re-vitalisering en uitbreiding van het Landgoed. Daartoe hebben we de Landgoedvisie Herinckhave opgesteld. Deze is er in hoofdlijnen op gericht:

  1. Het landgoed in stand houden als familie-landgoed met NSW-status en het als een gezond bedrijf overdragen aan de volgende generatie;
  2. Het landgoed op een rendabele en bedrijfsmatige wijze beheren, waarbij de samenhang tussen de verschillende functies op het landgoed zoveel mogelijk in stand wordt gehouden;
  3. De huidige functies van het landgoed behouden en waar mogelijk versterken;
  4. Nieuwe functies voor het landgoed zoeken die bijdragen aan een duurzame financiële exploitatie van het landgoed;
  5. Het landgoed eventueel uitbreiden met percelen die in de loop van de geschiedenis een relatie bezaten met het landgoed of in de omgeving liggen;
  6. Een helder beleid voeren ten aanzien van beheer en gebruik van het landgoed en dit communiceren naar pachters, huurders, omwonenden en andere betrokkenen.

We streven ernaar dit beleid op een integrale manier te voeren. Naast een gezond vermogensbeheer wordt bovendien een maatschappelijke verantwoordelijkheid in acht genomen. Een visie gaat samen met ontwikkelingsplannen. Voor de periode 20017–2020 zijn een aantal projecten opgesteld, die deels ook al in gang zijn gezet, met soms ook weer onderliggende projecten.


Artikel TC Tubantia